Magdalena Kuszlewicz- Klos

        

Piotr Jarosławski

                                                         

Magister pedagogiki - studia magisterskie

z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie

Śląskim w Cieszynie; studia podyplomowe

w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie;

studia podyplomowe w zakresie pracy

socjalnej na Uniwersytecie Śląskim w

Cieszynie; studia podyplomowe w zakresie

doradztwa zawodowego na Akademii

Techniczno - Humanistycznej w Bielsku

Białej; kurs kwalifikacyjny z zakresu

pedagogiki leczniczej w METIS w Katowicach.

Surdopedagogika WSHE w Brzegu - studia podyplomowe

Tyflopedagogika WSHE w Brzegu - studia podyplomowe.
 
Kurs kwalifikacyjny w METIS w Katowicach 
kierunek TERAPIA PEDAGOGICZNA

Nauczyciel mianowany

Magister pedagogiki. 

Ukończył wyższe studia zawodowe

w Instytucie Pedagogiki w Katowicach

oraz uzupełniające studia

magisterskie w Wyższej Szkole

Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy

Powszechnej w Warszawie.

Studia podyplomowe w  zakresie

/Doradztwo Zawodowe/ w Szkole

Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach.

Nauczyciel dyplomowany

 

Nagrodzony w 2013 roku Nagrodą

Prezydenta Miasta Jastrzębia – Zdroju

oraz nagrodą Dyrektora Szkoły w 2007 roku.

Godziny Pracy Pedagoga Szkolnego

Poniedziałek    8.00-10.15

Wtorek             8.00-16.15

Środa               8.00-10.15     11.45-15.00

Czwartek         8.00-13.30

Piątek              8.00-12.00

 


 

Godziny Pracy Doradcy Zawodowego

Poniedziałek   

Wtorek           

Środa             

Czwartek         

Piątek             

 
 

Zadania pedagoga szkolnego:

 1. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 2. określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 3. zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;
 4. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;
 5. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 8. współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 9. współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 10. prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
 11. doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską
 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego
 • Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Uzależnień
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – Zespołami Interdyscyplinarnymi
 • Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com