"Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej" - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery.

Czas realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 358 935,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 323 041,82 zł

 Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów (51K) w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie, dla uczniów zdolnych oraz zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, a także utworzeniu klasopracowni przedmiotowych i doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od 1.07.2018 do 30.06.2019

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I i II LO

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. II i III LO

Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów kl. II LO

Zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów kl. II i III LO

Zajęcia dodatkowe „Zagraj w przedsiębiorczość”

Zajęcia dodatkowe „Matematyczny kącik inspiracji” dla uczniów kl. I i II LO

Zajęcia dodatkowe „Koło geografów” dla uczniów kl. I i II LO

Zajęcia dodatkowe z informatyki z elementami grafiki dla uczniów kl. I i III LO

Zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium chemika

Zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium młodego fizyka   

Zajęcia metodą eksperymentu „Stacja badawcza – eksperyment” Eksperyment na biologii

Wsparciem w projekcie objęci zostaną uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju w wieku od 15 do 20 lat, tj. 87 uczniów (51K) uczących się w szkołach publicznych. Będą to klasy I-III LO. Uczniowie zamieszkują nie tylko w mieście, ale także miejscowości sąsiadujące.

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół nr 3 im. S. Wyspiańskiego.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w konkursach przedmiotowych, zaangażowanie i aktywność na lekcji. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych. Promocja projektu zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godz. wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie gr. docelowej uczniów biorących udział w zajęciach. Łącznie w projekcie weźmie udział 87U (51K) i (36M).

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

 

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com